امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، ورود سیستم اتوماسیون اداری به یک سـازمان همـواره بـا تحـولی عمیـق در ارتباطـات سـنتی و مرسـوم سـازمان روبرو خواهد بود. بسیاری از مراودات و ارتباطات، مانند ارسال یا ارجاع نامه ها، با صرف کمتـرین زمـان توسـط سیستم، امکان پذیر خواهد بود. این سیستم حتی امکانات جدید ارتباطی را نیز در اختیار کارکنان قرار مـی دهـد مانند ارسال نامه های الکترونیک یا پیام های شخصی.